Wybierz język: pl en ru
Kontakt
www.vegagastro.pl Kontakt Polityka prywatności
katalog vegagastro 2015 .pdf

Polityka prywatności

INFORMACJA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
w Vegagastro z siedzibą we Włynkówku

 1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L Nr 119) w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
  z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane RODO), informujemy:
 2. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Vegagastro z siedzibą we Włynkówku, ul. Miedziana 8,76-200 Słupsk, adres kontaktowy e-mail: biuro@vegagastro.pl, tel. 59 840-23-22.
 3. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych Vegagastro; e-mail: iodo@vegagastro.pl lub pisemnie na adres siedziby Administratora Danych”.
 4. Cele przetwarzania danych
  Administrator Danych przetwarzać będzie Pani/Pana dane osobowe na podstawie obowiązujących przepisów prawa, zawartych umów lub udzielonej zgody:
  - w celu przygotowania oferty, zawarcia i wykonania umowy z kontrahentami
  (na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b RODO)
  - wypełniania obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze Danych (na podstawie art. 6 ust. 1 pkt c RODO);
  - umożliwienie ponownego przygotowania oferty i kontaktu, na podstawie Państwa zgody (na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a RODO).
  - możliwości podtrzymywania kontaktu i marketingu bezpośredniego w tym elektronicznego (na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f RODO)
  - w pozostałych przypadkach wyłącznie na podstawie udzielonej przez Państwa zgody
  w zakresie i celu określonym w treści zgody, na podstawie art. 6 ust.1 lit a RODO.
  W tym przypadku istnieje możliwość wycofania zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Państwa zgody przed jej cofnięciem.
 5. Przekazywanie danych
  Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych osobowych.
  Z zachowaniem wszelkich gwarancji bezpieczeństwa danych odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być:
  • podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie odrębnych przepisów prawa w szczególności organy i instytucje państwowe;
  • upoważnieni pracownicy Administratora danych;
  • podmioty, których udział jest konieczny w procesie prowadzenia działalności Administratora i kontaktu z Państwem (są to m.in. nasi podwykonawcy, dostawcy, administratorzy systemów elektronicznych. Podmioty te nie mają prawa do przetwarzania Państwa danych w własnych celach).
  • inne podmioty, w tym:
  - podmioty przetwarzające dane w imieniu Administratora np. dostawcy usług IT, technicznych i podmioty świadczące usługi doradcze lub pomocnicze na podstawie umów powierzenia przetwarzania danych osobowych zachowując odpowiedni poziom bezpieczeństwa udostępnianych danych;
  - inni administratorzy, np. dostawcy korespondencji, firmy kurierskie.
  Informujemy również, że Administrator Danych nie przekazuje danych osobowych przetwarzanych w swoich zbiorach nieuprawnionym osobom trzecim, do innych państw, ani żadnych organizacji międzynarodowych.
 6. Czas przetwarzania danych osobowych
  Państwa dane osobowe będą przetwarzane i przechowywane do momentu wycofania zgody na ich przetwarzanie i nie dłuższy niż wynika to z obecnie obowiązujących przepisów prawa. Dane osobowe, których podanie wynika z powszechnie obowiązujących przepisów prawa będą przetwarzane przez okres wskazany w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych, a w szczególności przez okres przechowywania w ramach archiwizacji dokumentów zgodnej z obowiązującymi przepisami prawa. W zakresie marketingu bezpośredniego w tym elektronicznego dane przestaną być przetwarzane po wyrażeniu Państwa sprzeciwu w tym zakresie.
 7. Prawa osób, których dane są przetwarzane
  W związku z przetwarzaniem przez Vegagastro z siedzibą we Włynkówku, Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Państwu prawo do:
  • dostępu do treści danych, na podstawie art. 15 RODO z zastrzeżeniem, że udostępniane dane osobowe nie mogą ujawniać informacji niejawnych, ani naruszać tajemnic prawnie chronionych, do których zachowania zobowiązany jest Administrator Danych;
  • sprostowania (poprawiania) swoich danych, na podstawie art. 16 RODO
  – w przypadku, gdy dane są nieprawidłowe, niekompletne lub nieaktualne;
  • usunięcia danych, na podstawie art. 17 RODO, przetwarzanych na podstawie Pani/Pana zgody; w pozostałych przypadkach, w których Administrator Danych przetwarza dane osobowe na podstawie przepisów prawa, dane mogą być usunięte po zakończenia postępowania z zachowaniem wymaganego okresu archiwizacji;
  • ograniczenia przetwarzania danych, jeśli nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania na podstawie art. 18 RODO;
  • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzanych danych, na podstawie art. 21 RODO,
  z zastrzeżeniem, że nie dotyczy to przypadków, w których Administrator Danych posiada uprawnienia do przetwarzania danych na podstawie przepisów prawa.
  W przypadkach, w których przetwarzanie Pani/Pana danych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, tj. Państwa zgody na przetwarzanie danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność
  z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 8. W większości przypadków przetwarzanie danych osobowych wynika z przepisów prawa,
  a ich podawanie przez Kontrahenta jest obligatoryjne (obowiązkowe).
  W niektórych sprawach podanie danych osobowych może być dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji celów, o których mowa w punkcie 4. Niepodanie lub podanie niepełnych danych osobowych może skutkować brakiem możliwości realizacji umowy lub pozostawieniem złożonego pisma, wniosku, reklamacji lub skargi bez rozpatrzenia. W sytuacji dobrowolności podawania danych osobowych Kontrahent zostanie o tym fakcie poinformowany przez merytorycznych pracowników Administratora Danych.
 9. Państwa dane osobowe podane w formularzu kontaktowym umieszczonym w serwisie internetowym lub w ramach poczty e-mail przesyłanej bezpośrednio do Vegagastro
  z siedzibą we Włynkówku przy ul. Miedziana 8 będą przetwarzane wyłącznie w zakresie niezbędnym do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, tj. wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze.
 10. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu przez Administratora Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych,
  tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, 00-193 Warszawa ul. Stawki 2;
 11. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji
  w stosunku do celów w jakim zostały zebrane, w tym również profilowaniu.

 

Firma VEGAGASTRO wdrożyła Dokumentację Bezpieczeństwa i spełnia wymagania krajowych i unijnych przepisów prawa w zakresie ochrony danych osobowych.
 

drukuj